СТАТУТ

комунального закладу дошкільного навчального закладу

загального розвитку дитячий садок «ЗІРОЧКА»

Олександрівської сільської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЗІРОЧКА» ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ (далі по тексту – дошкільний навчальний заклад) є комунальним закладом, розташований в приміщенні школи, належить в територіальній громаді і перебуває у власності Олександрівської сільської ради.

2. Місце знаходження дошкільного навчального закладу:

08834

Київська область

Миронівський район

с.Олександрівка

вул. Леніна,11

3. Засновником дошкільного навчального закладу є Олександрівська сільська рада.

Ідентифікаційний код 04362496

Місце знаходження:

08834

Київська область

Миронівський район

с.Олександрівка

вул. Центральна,6

4. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЗІРОЧКА» ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ створено рішенням сесії Олександрівської сільської ради від 01 грудня 2015р. № 13-02-VII

Повне найменування КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТЯЧИЙ САДОК «ЗІРОЧКА» ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ.

Скорочене: ДНЗ «Зірочка»

5. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України Законами України: "Про освіту" "Про дошкільну освіту" Положенням про дошкільний навчальний заклад України , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 , власним статутом.

6. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

7. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти , формування особистості,

розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної

адаптації та готовності продовжувати освіту.

9. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює

діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним

законодавством, Положенням та даним статутом.

10. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою,

суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених

Законом України "Про дошкільну освіту" ;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог

до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження

матеріально бази.

11. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і

фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Заклад розрахований на 20 місць з одною різновіковою групою.

2. Дошкільний навчальний заклад з денним перебуванням дітей.

3. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад необхідно пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- заяву;

- свідоцтво про народження дитини.

4. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі

комунальної форм и власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

5. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі .

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Дошкільний заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 9 годин: з 8:00 до 17:00. Вихідні дні субота, неділя, святкові дні.

2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 8:00 до 17:00годин

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному

закладі проводиться оздоровлення дітей.

2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до

річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

3. План роботи та комунального навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою: Миронівським районним відділом освіти.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з

територіальною санітарно-епідеміологічною службою Миронівської СЕС

4.У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей.

5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі здійснюється за програмами: «Базовою програмою розвитку дитини», «Впевнений старт», та програмою «Дитина», затверджених Міністерством освіти і науки України.

6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямом.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Порядок забезпечення продуктами харчування згідно санітарних норм і правил.

2. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.

3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров'я на безоплатній основі Миронівською централь-

ною районною лікарнею та Олександрівською амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

2. Медичний персонал Олександрівською амбулаторією загальної практики сімейної медицини здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів,контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дітей.

3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному

закладі є:

- діти дошкільного віку, керівник, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грамота, подяка, грошова премія, подарунок.

3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини.

- здоровий спосіб життя.

4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращанні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров'я дитини.

5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу з

приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту,

забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту" , "Про дошкільну освіту" іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну,

експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до

законодавства;

- об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших

об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності.

8. Педагогічні працівники зобов'язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови

контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської

моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких

форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від

фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах,

пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної

майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

9. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність

за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із

законодавством.

10. Працівники дошкільного закладу у відповідності до

статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди.

11. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України , затвердженого Міністерством освіти і науки України.

12. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМНАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником Олександрівською сільською радою.

2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює його завідуючий , який призначається і звільняється з посади уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" , та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами

дошкільного навчального закладу; і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників

дошкільного закладу за подженням Олександрівського сільського голови.

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження,

контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником

(Олександрівською сільською радою) дошкільного навчального закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування

дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку,

посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим

комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних

норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності

дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів

розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим,

психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи,

заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу

педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і

фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу

на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків, або осіб,

які їх замінюють.

3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі -

педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник , педагогічні працівники, медичний працівник, інші спеціалісти,а також голова батьківського комітету. Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних

працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження

досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності

педагогічних працівників. Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Спортивні та ігрові споруди, зони відпочинку знаходяться на території Олександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий садок.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

- засновника Олександрівська сільська рада;

- відповідних бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх замінюють;

- добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або

фізичних осіб;

3. Статистична та бухгалтерська звітність у дошкільному навчальному закладі проводиться через бухгалтерію сільської ради.

11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Статистична звітність один раз на рік 85-К (форма звітності) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

2. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади яким підпорядковуються дошкільні навчальні заклади. За рішенням засновника дошкільного навчального закладу бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією.

12.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.Щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади:

- відділом освіти Миронівської райдержадміністрації.

3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється Олександрівською сільською радою.

4. Ліквідація, реорганізація та доповнення до статуту дошкільного навчального закладу здійснюється засновником Олександрівською сільською радою відповідно до законодавства.

Олександрівська сільська рада

Ідентифікаційний код 04362496

Місце знаходження:

08834

Київська область,

Миронівський район,

с. Олександрівка,

вул. Центральна, 6

Кiлькiсть переглядiв: 181

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.